<body>

kenshou

天空没有飞过的痕迹,但我已经努力飞过……

« Home | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next »

LD_DEBUG查看调用lib的路径

memecache启动不起来,总是说搜索不到需要的libevent-1.4.so.2,但我确实是已经在/usr/lib中能找到编译了。上网一搜索原来不是我第一个遇到了。

解决方法之一就是搜索memecache在什么地方寻找的lib了。

LD_DEBUG=libs /usr/local/bin/memcached –v

 

参考地址:http://www.lamp.sh.cn/html/wangzhanjiagou/200811/26-59.html

标签: ,

leave a response