<body>

kenshou

天空没有飞过的痕迹,但我已经努力飞过……

« Home | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next »

下一秒是否能打开blog是一个迷

前一秒好像还能打开blog,后一秒就又不能打开了。我不禁的又想到薛定谔的那只猫,我的blog到底能不能打开完全是靠我的读者是什么时候打开的来决定的。

leave a response