<body>

kenshou

天空没有飞过的痕迹,但我已经努力飞过……

« Home | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next »

突然想起一些事情

湖南卫视放着超女和快男的vs,然后男女一起唱着《相亲相爱》,突然想起了最佳五人组一起唱《相亲相爱》,水草瓶炒菜的手势。瓶大概是比较喜欢炒菜的,不仅唱歌的时候用炒菜的手势,连玩乒乓的都是炒菜手势,哈哈。

leave a response