<body>

kenshou

天空没有飞过的痕迹,但我已经努力飞过……

« Home | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next »

无语

很多的事情都会随时间的流逝而流逝的,比如曾经让人痴狂的足球,又比如现在全国狂炒的股票。只是在这些事情过去也偶尔会发生些事情来让你回忆起一些事情,比如《热身赛-国足0-1惨遭绝杀饮恨曼谷 14年来首败泰国》。

对国足已经没有语言了,上帝哭了… …

leave a response