<body>

kenshou

天空没有飞过的痕迹,但我已经努力飞过……

« Home | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next » | Next »

人人网

当我按下键盘让人人网(www.renren.com)完全指向(renren.fantong.com)的时候觉得好悲壮,想起了余秋雨所说的那句话:一个风云数百年的朝代,总是以一群强者英武的雄姿开头,而打下最后一个句点的,却常常是一些文质彬彬的凄怨灵魂。我肯定不是那凄怨的灵魂,我只是为那灵魂而惋惜一下。

标签:

leave a response